پرش به محتوا

زیر سیستم مستندات

documents

امکانات زیر سیستم مستندات

⇐ تعریف گروه های کاری و پست های سازمانی:
امکان تعریف گروه های مختلف کاری و همچنین گروه های پست های سازمانی وجود دارد.
 تعریف گروه های مستندات:
امکان گروه بندی دستور العمل ها بر اساس گروه های کاری وجود دارد.
تعریف انواع مصوبه:
انواع مصوبه های شرکت ها در این قسمت تعریف می شوند.

 تعریف انواع مستندات:  امکان تعریف انواع مستندات و گروه فرایند های آن ها، همچنین منابع مستندات در این قسمت تعریف می شوند.

⇐ بانک مستندات:
هر دستورالعمل که بوسیله بند های صورتجلسات و یا خارج از بحث کمیته ها تصویب شود در این قسمت توسط مسئول تعیین شده درج و قابل پیگیری می باشد.دقت داشته باشید این دستور العمل ها برای پرسنل با پست های مشخص ارجاع و زمان مشاهده آنها ثبت و قابل بررسی می باشد. این قسمت شامل : مستندات، نسخه ها، ارتباط مستندات، پرسش و پاسخ، پیشنهاد پاسخ و تجربه و پاسخ می باشد که قابل گزارش می باشند.
⇐ بانک سوالات مستندات  و پست های سازمانی:
انواع چک لیست ها برای هر پست و دستور العمل تهیه و با تنظیمات بعمل آمده قابل ارسال برای پرسنل مورد نظر می باشد که نتایج آنها قابل گزارش و بررسی می باشد.

پست های سازمانی مسئول مستندات: اطلاعات مربوط به مسئول مستند، دوره های زمانی اجرا و ارزیابی مستند، فرم های ارزیابی،  تخصیص نمونه ریسک و … در این قسمت انجام می پذیرد.

جدول ثبت اطلاعات خوانده شده: مستندات خوانده شده توسط کاربران سیستم در این قسمت نمایش داده می شود.

آزمون های ارتقا سیستم: لیست آزمون های ارتقا پست هر پرسنل در این قسمت نمایش داده می شود.

 

مدیریت مستندات یکی از مهمترین عوامل در سازمان ها و شرکت ها می باشد. با مدیریت مستندات می توانیم به نتایج خوبی در این عرصه دست پیدا کنیم.