پرش به محتوا

زیر سیستم ارزیابی و ممیزی

evalution

 امکانات زیر سیستم ارزیابی و ممیزی

⇐ مرکز تعریف انواع چک لیست ها و درخت های ارزیابی
⇐ مرکز مدیریت برنامه ریزی ارزیابی های میدانی و سیستمی در سازمان
⇐ “امکان تعریف انواع ارزیابی “فرد در قبال خودش” “پرسنل در قبال سازمان” سازمان در قبال پرسنل” “سازمان در قبال افراد حقیقی و حقوقی خارج سازمان” “افراد حقیقی و حقوقی خارج سازمان با سازمان” “پرسنل در قبال حقیقی و حقوقی خارج سازمان” “افراد حقیقی و حقوقی خارج سازمان در قبال پرسنل”
⇐ مکانیزم مدیریت اقدامات اصلاحی در قبال موارد و مشکلات مشاهده شده در ارزیابی های فردی و سازمانی به منظور اثربخشی هرچه بیشتر ارزیابی ها
⇐ امکان تعریف انواع فستیوال های سازمانی در بحث ارزیابی عملکرد افراد و سازمان ها