پرش به محتوا

زیرسیستم برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی

امکانات زیر سیستم برنامه عملیاتی

⇐ تعریف انواع راهکارها، اقدامات و موضاعات استراتژیک:
تعریف این موارد در این قسمت صورت گرفته و از آنها در تعریف و بررسی برنامه های عملیاتی استفاده میشود.
⇐ تعریف انواع برنامه های عملیاتی:
امکان تعریف متعدد انواع برنامه هایی عملیاتی در این بخش قراردارد.
⇐ برنامه های عملیاتی:
تعریف آنها با پارامترهای متعددی همچون زمان شروع، پیش نیاز / هم نیاز، مجری، ناظر و عملکرد، بودجه مورد نیاز، کد اعتبار بودجه، کد حسابداری، نیرو های معین، تاثیر بر شاخص، ربات ناظر و …. صورت میگیرد. عملکرد برنامه عملیاتی و همچنین تایید نظارتی ناظر نیز صورت میگیرد. توجه داشته باشید نظارت بر برنامه های عملیاتی به دو صورت نظارت توسط پست های خاص و نظارت توسط ربات ناظر صورت میگیرد که بسته به نوع برنامه عملیاتی و نیاز شرکت های استفاده کننده از این نرم افزار قابل اضافه شدن می باشد. امکان الصاق فایل های ضمیمه نیز وجود دارد.
⇐ سابقه عملکرد و نظارت برنامه عملیاتی:
امکان بررسی و ثبت کلیه سوابق عملکرد و نظارت توسط مجری برنامه عملیاتی و ناظر آن فراهم می باشد.
⇐ ثبت وضعیت برنامه عملیاتی:
این عملکرد توسط سه فرم صورت میگیرد به این صورت، کنترل صحت برنامه عملیاتی، تایید اتمام برنامه عملیاتی توسط مجری و تایید عملکرد مجری توسط ناظر می باشد.

گروه های برنامه عملیاتی و مقادیر عملکرد برنامه عملیاتی: در این بخش تمامی گروه های برنامه عملیاتی به همراه عنوان گروه فرایند پدر نمایش داده می شود. مقادیر عملکرد برنامه های عملیاتی به صورت درصدی  به همراه مبالغ تامین اعتبار، و سند خورده و مابقی اطلاعات در این بخش قابل نمایش می باشد.

نمایش گروهی برنامه عملیاتی: نمایش کلی اطلاعات برنامه عملیاتی به صورت گیج عملکرد، جزئیت و اطلاعات برنامه ها، گروه های برنامه عملیاتی، برنامه عملیاتی وابسته، وضعیت مالی برنامه های عملیاتی و گزارشات برنامه های عملیاتی قابل مشاهده می باشد.

گزارش اجرا برنامه توسط کاربران: گزارش اجرای برنامه عملیاتی به صورت مقدار کار انجام شده، درصد پیشرفت، میزان نفر/ساعت، مقدار هدف و… در این بخش قابل مشاهده و تغییر می باشد.

لیست ربات های ناظر: در این بخش لیست ربات های ناظر و اطلاعات آن ها اعم از پست سازمانی اجرا کننده ، برنامه عملیاتی، مستند، تابع و… می باشد.

گزارشات زیر سیستم برنامه های عملیاتی: گزارشات این بخش شامل: شناسنامه برنامه عملیاتی، لیست برنامه عملیاتی(کلی)، گزارش عملکرد مجری، گزارشات ربات ناظر می باشد.