پرش به محتوا

زیر سیستم ریسک

risk

امکانات زیر سیستم ریسک

پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای مدل کوزو
امکان تعریف انواع ریسک، فرصت، عدم قطعیت محدود و عدم قطعیت رادیکال و مدیریت آن ها.
 امکان تعریف زنجیره علل و عوامل و نیز آثار و نتایج رخ داد ریسک ها و فرصت ها.
امکان اتصال علل و عوامل و آثار ریسک با شاخص ها و برنامه های عملیاتی
تعریف شابلون تفسیر مقادیر عوامل ریسک و فرصت ها
داشبرد نمایش و مدیریت ریسک و فرصت ها
تشکیل جدول اشتهای ریسک و فرصت سازمان
ایجاد مرکز فرماندهی ریسک سازمان
تعریف برنامه های عملیاتی مشروط برای کنترل علل و عوامل و آثار ریسک و فرصت
تعیین نقاط فاقد کنترل های لازم برای حسابرسی داخلی و نیز مدیر ریسک سازمان جهت ارزیابی و ایجاد مکانیزم های کنترلی لازم
 تعریف کلیه ی علل، عوامل و نتایج ایجاد ریسک ها و عدم قطعیت ها به عنوان یک Risk Type.

شامل شاخص های ارزیابی کیفی ، کمی و برنامه های عملیاتی اجرایی، جهت مدیریت و کنترل ریسک ها و عدم قطعیت ها

امکان تعریف نمونه ریسک های موجود  و فعال کردن آن ها در بخش های مختلف مستندات، روش های اجرایی، الزامات ایزو و همینطور دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی و ….
امکان اتصال ریسک ها به برنامه های عملیاتی و نقاط بحرانی و مهم در مستندات.